Tên người yêu cầu Tên phim yêu cầu Thời gian yêu cầu Trạng thái yêu cầu
Hoàng Nghĩa Test 2019-03-31 12:48:01 Chờ duyệt phim
Võ Hữu Nhân Owari No Seraph 2019-04-01 13:46:16 Chờ duyệt phim